Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1972 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1972/2015

ΘΕΜΑ: «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΙΩΣΑΣΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρείες μέλη του Συνδέσμου μας αιτούνται την έκδοση γνωμοδότησης εκ μέρους του ΣΛΟΤ, παραθέτοντάς σας παρακάτω λεπτομερή περιγραφή του ως άνω θέματος.

Με τις διατάξεις της περ. γ′ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013 και εφαρμόζονταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 01.01.2014, ορίζεται, ότι τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσόμενης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι για νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ως διαχειριστική περίοδος, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού λαμβάνεται η περίοδος μεταξύ του χρόνου που τέθηκαν αυτά σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξης αυτής.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47α του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται, ότι εάν η ανώνυμη εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Επειδή με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ανώνυμη εταιρεία που λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί, πριν την διανομή της εταιρικής περιουσίας εκ της εκκαθαρίσεως, να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συνέπεια τη λήξη της εκκαθάρισης, υπέχει στην περίπτωση αναβίωσης υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού εκκαθάρισης, με τα αποτελέσματα του οποίου συναρτώνται και φορολογικές υποχρεώσεις αυτής, ΕΡΩΤΑΤΑΙ, προκειμένου να υπάρξει ορθή λογιστική αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων:

Ποιά είναι η μορφή και το περιεχόμενο του ισολογισμού εκκαθάρισης που πρέπει να συνταχθεί συνεπεία της κατά την διάταξη του άρθρου 47α απόφασης για αναβίωση της εταιρείας;

Αποτελεί ο ισολογισμός εκκαθάρισης που συντάσσεται κατά την λήξη αυτής συνεπεία αναβιώσεως της εταιρείας τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης υπό την έννοια ότι πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αρνητικά και θετικά στοιχεία εισοδήματος που προέκυψαν κατά την χρονική διάρκεια της εκκαθάρισης, δηλ. από την έναρξη μέχρι την λήξη αυτής, λαμβανομένης ως μίας διαχειριστικής περιόδου, υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 άρθρου 104 ν. 2238/1994;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της σχετικής νομοθεσίας που παραθέτετε και για το χρονικό διάστημα που ήταν σε ισχύ, η γνώμη μας έχει ως εξής:

1. Η διαχειριστική περίοδος των νομικών προσώπων που τίθενται σε εκκαθάριση, περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

2. Αν κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου της εκκαθάρισης, η γενική συνέλευση λάβει απόφαση για αναβίωση του νομικού προσώπου, η διαχειριστική περίοδος της εκκαθάρισης, λήγει κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση για αναβίωση.

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου εκκαθάρισης και αναβίωσης του νομικού προσώπου, συντάσσεται ισολογισμός λήξης της περιόδου εκκαθάρισης, που περιλαμβάνει, βάσει διενεργούμενης απογραφής, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του νομικού προσώπου, όπως υπάρχουν και διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία εκείνη.

4. Ο ισολογισμός λήξης της περιόδου εκκαθάρισης, αποτελεί τον ισολογισμό έναρξης του αναβιώσαντος νομικού προσώπου.

5. Η πρώτη διαχειριστική περίοδος του αναβιώσαντος νομικού προσώπου περιλαμβάνει την χρονική περίοδο, από την επόμενη της ημερομηνίας λήψης της απόφασης της γενικής συνέλευσης για αναβίωση μέχρι την βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή την 31.12 ή την 30.06.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ