Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1872 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1872/2015

ΘΕΜΑ: « ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 37 »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 7° Τριμελές) με την υπ’ αριθμ. …….. Απόφασή του, μας έθεσε το ερώτημα αν είναι παράνομη η χρησιμοποίηση του λογαριασμού 37, από χρηματιστηριακή εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παράγραφο 1.203 του Π.Δ. 1123/80 με ισχύ μέχρι την 31.12.2014, οι κενοί κωδικάριθμοι του ΕΓΛΣ, συμπληρώνονται μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου.

Με βάση το ν. 4308/2014, με ισχύ από 01.01.2015, οι κωδικοί αριθμοί του χρησιμοποιούμενου από την οντότητα λογιστικού σχεδίου, καθορίζονται ελεύθερα από την ίδια.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ