Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1805 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1805/2015

ΘΕΜΑ: «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου, αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.Η εν λόγω εταιρία απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων μέχρι την έκδοση της ΠΟΛ.1138/30.6.2015, βάσει της οποίας υποχρεούται αναδρομικά από το 2014, σε τήρηση βιβλίων και μάλιστα διπλογραφικών, δεδομένου ότι έχει το νομικό τύπο «limited».

Η εταιρία αγόρασε το 2013 ένα ακίνητο, κόστους κτήσης 1.300.000 ευρώ το οποίο εκμισθώνει ως ξενοδοχείο. Η εταιρία δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα. Τι πρέπει να απογραφεί στον ισολογισμό έναρξης την 1/1/2014 ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η έννοια του εταιρικού κεφαλαίου.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απογραφή έναρξης της 01.01.2014 πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οντότητας, βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων που προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία που τηρεί. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αποτελεί την καθαρή θέση έναρξης που αναγνωρίζεται ως κεφάλαιο ή και υπέρ το άρτιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για τον νομικό τύπο της οντότητας. Σε περίπτωση που ο τύπος της οντότητας δεν απαιτεί τυπικά την ύπαρξη «μετοχικού κεφαλαίου» ή «εταιρικού κεφαλαίου», όλη η διαφορά αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση σε λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ