Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1790 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1790/2015

ΘΕΜΑ: «ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το ερώτημα αφορά τις εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταιρειών Ι.Κ.Ε.

Στην ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει κενό αφού δεν καθορίζεται ο τρόπος λογιστικού χειρισμού της αποτίμησης αυτών των εισφορών.

Για παράδειγμα, σε  Ι.Κ.Ε. το συνολικό κεφάλαιο 300.000€, χωρίζεται σε 210.000€ κεφαλαιακές εισφορές και σε 90.000€ εξωκεφαλαιακές εισφορές. Το καταστατικό αναφέρει ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές θα αποτιμηθούν με εργασία από τον ένα εταίρο ως διευθυντή, στα δέκα έτη που είναι η διάρκεια της εταιρείας (90.000€ / 10 έτη = 9.000 το χρόνο). Στις εγγραφές σύστασης, χρεώνεται ο λογαριασμός 18.20 και πιστώνεται ο 40.20.

Κάπου εδώ δημιουργείται το κενό του νόμου, αφού για να γίνουν οι εγγραφές στη λογιστική θα πρέπει να χρεωθεί ένας λογαριασμός ίσως εξόδου (αν και αυτό δεν είναι έξοδο αφού είναι υποχρέωση για τον διαχειριστή να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες), ώστε οι οφειλές από οφειλόμενες να γίνουν καταβεβλημένες. Στο άρθρο 80 του Ν.4072/12 αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης θα καθοριστεί ο τρόπος της λογιστικής παρακολούθησης, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα έως και σήμερα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών, οι ενδεδειγμένοι λογιστικοί χειρισμοί για τις κεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ έχουν ως εξής:

(α) Οι εισφορές των εταίρων σε χρήμα και οι εισφορές σε είδος που σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, επιμετρώνται βάσει των σχετικών προβλέψεων της εμπορικής νομοθεσίας και λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4308/2014.

(β) Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, όπως εργασία και εγγυήσεις των εταίρων, δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς ουσίας (χρέωση περιουσιακών στοιχείων και πίστωση κεφαλαίου ή άλλου λογαριασμού της καθαρής θέσης).

Οι εν λόγω εισφορές μπορούν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως ή με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναλυτικές πληροφορίες που διέπουν τους όρους τους, παρέχονται σε σημείωση του Προσαρτήματος.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ