Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1568 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1568/2015

ΘΕΜΑ: « ΦΠΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Eρώτημα σχετικά με τους αγρότες που από 1/1/2014 μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α:

Σχετικά με τη σύνταξη απογραφής με 31/12/2013 η οποία έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς αγρότες να σχηματίσουν ένα αξιόλογο πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. στην αρχή του έτους, δεν έχουν εκδοθεί επαρκείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα αποτιμηθούν τα ιδιοπαραγόμενα (χωρίς παραστατικά) πάγια όπως π.χ. το ζωικό κεφάλαιο.

Οι οδηγίες και οι προσωπικές εκτιμήσεις κάποιων συναδέρφων στα σεμινάρια που κατά καιρούς γίνονται, είναι η αποτίμηση να γίνει στις τιμές ασφάλισης των ζώων από τον Ε.Λ.Γ.Α. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί επίσημη οδηγία του Υπουργείου ώστε να το χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς. Ένα δεύτερο ερώτημα που γεννάται είναι ο τρόπος που θα προσδιορισθεί η ηλικία των ζώων ώστε στα ζώα τα οποία αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία να εφαρμοσθούν ανάλογα τα Χ/5 της αξίας και στη συνέχεια με ποσοστό 6% κατ’αποκοπή, να προσδιορισθεί ο Φ.Π.Α προς συμψηφισμό για τη χρήση 2014. Στα σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί ένας τρόπος που προτείνεται είναι από το μητρώο των ζώων.

Η διαδικασία που περιγράφηκε εφαρμόστηκε από πάρα πολλούς συναδέρφους λογιστές. Όμως εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα κατά πόσο είναι αποδεκτή από τη φορολογική αρχή και αν σε κάποιο μελλοντικό έλεγχο δε θα προκύψουν προβλήματα. Επίσης πάρα πολλοί λογιστές δεν την εφάρμοσαν φοβούμενοι την ασάφεια που υπάρχει.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, για την αποτίμηση των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων, ακολουθούνται οι γενικές αρχές προσδιορισμού του κόστους, όπως αυτές καθορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και από την 01.01.2015 βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014.

Σε ότι αφορά τις φορολογικές πτυχές των θεμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από την αποτίμηση του ζωικού κεφαλαίου, θέμα στο οποίο εστιάζεται το ερώτημα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ