Αθήνα. 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Πληροφορίες: Ν. Μαργαριτοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3242 648 (εσωτ 214)
Fax: 210-3234 141

ΘΕΜΑ: «ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ως Συνεταιριστική Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη θα θέλαμε κάποιες διευκρινίσεις όσον αφορά το πάγιο ζωικό κεφάλαιο των αγροτών μελών του συνεταιρισμού μας.

Όπως κάθε επιτηδευματίας έχει το δικαίωμα να εκπέσει τις αποσβέσεις των παγίων του, έτσι και οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, δικαιούνται να διενεργήσουν αποσβέσεις στο ζωικό κεφάλαιο πάγιας εκμετάλλευσης που διαθέτουν.

Απορεί για παράδειγμα να γίνει δεκτός ο υπολογισμός αξίας ιδιοπαραγωγής ενός προβάτου πάγιας εκμετάλλευσης με τον εξής συλλογισμό:

Ένα αρνάκι για να ενηλικιωθεί και για να ενταθεί στα ζώα πάγιας εκμετάλλευσης χρειάστηκε να καταναλώσει:

45 κιλά γάλα με αξία πώλησης κατά μέσο όρο 0.93    41.85 ευρώ
320 κιλά καλαμπόκι αξίας 0,23 ευρώ το κιλό άρα    73.60 ευρώ
320 κιλά μηδική αξίας 0,17 ευρώ το κιλό άρα    54.40 ευρώ

άρα το κόστος ιδιοπαραγωγής προσδιορίζεται σε 169.85 ευρώ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 37 παράγραφος 2 του νόμου 4308/2014. η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως 7, αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νόμου.

Στα πλαίσια αυτής της διάταξης η αξία των παγίων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται βάσει του κόστους κτήσης που θα προέκυπτε, αν τα εν λόγω στοιχεία παρακολουθούνταν ανέκαθεν λογιστικά στο κόστος κτήσης.

Συνεπώς η προτεινόμενη από εσάς μεθοδολογία, εφόσον ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα και τα στοιχεία προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, είναι αποδεκτή αφού ληφθεί υπόψη και ο ορισμός του κόστους κτήσης του νόμου.

Δηλαδή, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα λοιπά έξοδα που ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης, όπως αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, μισθοδοσία εργαζομένων και λοιπά έξοδα που πρέπει με αποδεκτή μεθοδολογία, να επιβαρύνουν το κόστος κτήσης.

Για το φορολογικό χειρισμό των ανωτέρω θεμάτων αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ