Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1178 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ενώ σύμφωνα με τον νόμο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1219/6.10.2014 οι διατακτικές σίτισης δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, ο νόμος 3833/2010 και 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου αναφέρει ότι όλες οι παροχές όπως και αν ονομάζονται είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τελικά τί ισχύει από τα δύο όσον αφορά προμήθεια διατακτικών σε ΔΕΚΟ για το προσωπικό τους; Εκδώσατε και αυτήν την απόφαση Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/26.5.2015 όπου εξηγείτε ότι δεν είναι μισθός μια αντίστοιχη παροχή. Επίσης σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1113/2.6.2015 APΘPO 23 , ΠEPIΠTΩΣH IB πάλι ξεκαθαρίζετε ότι οι Διατακτικές σίτισης δεν είναι παροχές σε είδος και δεν αποτελούν μισθό. Επομένως αν δεν είναι μισθοδοσία μπορούν να αναγράφονται σε άλλο κωδικό στο λογιστικό σχέδιο της εταιρείας πχ στον 64 σαν έξοδα της εταιρείας αντί στον 60,02; Το όλο ζήτημα είναι εφόσον δεν αποτελούν μισθοδοσία οι Διατακτικές ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος να αναγράφονται στο λογιστικό σχέδιο της εταιρείας ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους παραπάνω νόμους που περιορίζουν την μισθοδοσία στο 65% της μισθοδοσίας του 2009.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οποιαδήποτε παροχή προς τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, είτε αφορά χρήμα, είτε αφορά είδος, αποτελεί από λογιστικής απόψεως παροχή προς τους εργαζόμενους. Συνεπώς, για σκοπούς παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνεται στις παροχές σε εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το λογαριασμό στον οποίο παρακολουθείται και του τρόπου με τον οποίο φορολογείται.
Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση επιλέξει να παρουσιάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων «κατά είδος», στο κονδύλι παροχές σε εργαζομένους πρέπει να περιλαμβάνεται και αυτό το ποσό, εφόσον είναι σημαντικό και επηρεάζει το ποσό των παροχών σε εργαζομένους. Αντίστοιχα, αν η επιχείρηση παρουσιάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων «κατά λειτουργία», η κατανομή του κονδυλίου παροχές σε εργαζομένους στις λειτουργίες, περιλαμβάνει και αυτό το ποσό (εφόσον είναι σημαντικό).

Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ