Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1006 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Τηλέφωνο : 210-3242 648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234 141

ΘΕΜΑ: «Χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων αεροπορικής εταιρείας από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση κάθε πτήσης»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1.    Πραγματικά περιστατικά

Αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί μέσω internet πωλήσεις εισιτηρίων προς τους πελάτες της. Η χρονική περίοδος στην οποία παρέχεται η υπηρεσία προς τον πελάτη, ήτοι η πραγματοποίηση της πτήσης, δεν ταυτίζεται με αυτήν της ηλεκτρονικής πληρωμής  των εισιτηρίων αυτών.

Αντίστοιχα, η εταιρεία προβαίνει σε δαπάνες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση κάθε πτήσης, όπως:  προμήθειες σε πράκτορες για την πώληση των εισιτηρίων, δαπάνες καυσίμων για το κάθε δρομολόγιο, ασφάλιστρα, διάφορoυς φόρους και τέλη που μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα το αεροδρόμιο του τόπου προορισμού, κ.α.

2.    Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης, κάθε έξοδο που πραγματοποίησε η επιχείρηση πρέπει να επιβαρύνει την χρήση, κατά την οποία προέκυψε το έσοδο, για το οποίο το εν λόγω έξοδο πραγματοποιήθηκε .

Επίσης, στην περ. ε’ του άρθρου 17 του ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ορίζεται πως «τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου».

Επιπροσθέτως, η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, επιβάλλει την αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων αποκλειστικά στα αποτελέσματα της χρήσης, εντός της οποίας αυτά έγιναν δεδουλευμένα.

Ο χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων και των εξόδων, επηρεάζει άμεσα και την φορολογική αναγνώριση αυτών, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΦΕ, το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον ΚΦΑΣ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης εισοδήματος τίθεται το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος.

3. Συναγόμενα συμπεράσματα

Δεδομένου πως ο χρόνος κατά τον οποίο αποκτάται το έσοδο είναι ο χρόνος κατά τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία προς τον πελάτη (δηλαδή η εναέρια μεταφορά του), θεωρούμε πως ο χρόνος αναγνώρισης του εσόδου της εταιρείας από την πώληση των εισιτηρίων είναι ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιείται η πτήση, και όχι ο χρόνος κατά τον οποίο ο επιβάτης πληρώνει το εισιτήριό του.
Κατά συνέπεια, κατά τον χρόνο πληρωμής του εισιτηρίου, υποθέτοντας πως δεν παρέχεται εκείνη την στιγμή κάποια υπηρεσία κράτηση θέσης, θεωρούμε πως ουσιαστικά καταβάλλεται προκαταβολικά το αντίτιμο έναντι μιας παροχής υπηρεσίας, η οποία θα λάβει χώρα σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Αντίστοιχα, ο χρόνος πληρωμής των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με μια πτήση, μπορεί να διαφέρει από τον χρόνο που αυτές πραγματοποιήθηκαν ώστε να προκύψει το έσοδο.  Ως εκ τούτου θεωρούμε πως οι δαπάνες θα πρέπει να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της περιόδου που προέκυψε το έσοδο για το οποίο αυτές πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πτήσης.
Για παράδειγμα, εάν για μια πτήση που είναι προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο 2015, οι επιβάτες πλήρωσαν τα εισιτήριά τους τον μήνα Δεκέμβριο του 2014, ενώ αντίστοιχα η αεροπορική εταιρεία πλήρωσε τις αναλογούσες προμήθειες στους πράκτορες επίσης τον Δεκέμβριο 2014, τότε, βάσει των παραπάνω, τόσο το έσοδο όσο και το έξοδο καθίσταται δεδουλευμένο κατά το επόμενο φορολογικό έτος (2015) και όχι στο φορολογικό έτος 2014.

4. Ερώτημα

(α) Με βάση τα προαναφερθέντα, ζητούμε την επιβεβαίωσή σας ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο καθίσταται δεδουλευμένο το έσοδο της αεροπορικής εταιρείας από τις πωλήσεις των εισιτηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014, όπως επίσης και οι δαπάνες στις οποίες αυτή προβαίνει για την πραγματοποίηση του εν λόγω εσόδου- κυρίως όταν υπάρχει θέμα διαφορετικής φορολογικής περιόδου, όπως στο πιο πάνω παράδειγμα.

(β) Επίσης θα επιθυμούσαμε την άποψή σας σχετικά με το πότε μια ηλεκτρονική πληρωμή αποτελεί πώληση εισιτηρίου, ή μπορεί να θεωρηθεί, εναλλακτικά, ως μια παροχή υπηρεσίας κράτησης θέσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014 με ισχύ από 01.01.2015, τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καθίστανται δουλευμένα και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται αντίστοιχα. Συνεπώς το αντίτιμο των εισιτηρίων και τα έξοδα που σχετίζονται με αυτά, αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα, όταν το εισιτήριο χρησιμοποιείται (πραγματοποιείται η μεταφορά). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συσχέτιση των αναγνωριζόμενων εσόδων με τα σχετικά έξοδα.

Για το θέμα της φορολογικής αναγνώρισης εσόδων και εξόδων, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Το δεύτερο ερώτημα δεν είναι  κατανοητό και συνεπώς δεν μπορεί να απαντηθεί.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ