Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 877 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Spin-off και Spin Out)», με ποσοστό της δημόσιας επιδότησης  70% και στο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με ποσοστό της δημόσιας επιδότησης 60%.

Η εταιρεία τηρεί αναλυτικούς λογαριασμούς των Ομάδων 1 (Πάγια), 2 (Αποθέματα) και 6 (Έξοδα), με διακριτικό στοιχείο στην ονομασία τους της ένδειξη «Spin Off και Spin Out» και «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στους οποίους καταχωρεί τις αγορές παγίων και τις δαπάνες του έργου.

Η εταιρεία καταχωρεί στην χρέωση των παραπάνω λογαριασμών το συνολικό ποσό της αντίστοιχης δαπάνης και στην πίστωση τους με συμψηφιστική εγγραφή στον λογαριασμό 41.11 το αναλογούν ποσό της δημόσιας δαπάνης που αναλογεί μέσω του προγράμματος επιδότησης (70% για το πρόγραμμα Spin Off και Spin Out και 60% για το πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα).

Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήμιση, έρευνα αγοράς, κλπ) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1012910/220/Α0012/7.2.2006 έγγραφο).

Επίσης  για την αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά με τα εισπραττόμενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ.

Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί του τμήματος της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

Επιπλέον προκύπτει ότι και τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων από τους επιτηδευματίες, επίσης δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων και συνεπώς οι  επιτηδευματίες της τρίτης κατηγορίας ενεργούν τους λογιστικούς χειρισμούς που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Σύμφωνα με την Έκθεση της επιτροπής Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Έργου ο χειρισμός αυτός δεν είναι σύμφωνος με τις λογιστικές αρχές λειτουργίας του λογαριασμού 41.10 ως αποτέλεσμα τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών δεν εκφράζουν τις συνολικές δαπάνες για το έργο αλλά την αναλογούσα «ίδια συμμετοχή» και στις περιπτώσεις επιχορήγησης εξόδων, δεν προβλέπεται λογαριασμός 41.11 αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός εσόδων 74.03.

Το ερώτημα μας

Παρακαλούμε λοιπόν όπως μας υποδείξετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αν οι εγγραφές όπως επί παραδείγματι σας καταθέτουμε παρακάτω είναι οι ορθές και οι προβλεπόμενες ή πρέπει να γίνουν οι εγγραφές όπως  αναφέρει η Επιτροπή Ενδιάμεση Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Έργου ήτοι με την χρήση του λογαριασμού 74.03 αντί του 41.10 και 41.11 που όμως αντιβαίνει στην λογιστική αρχή που αναφέρει ότι τα εισπραττόμενα ποσά από επιχορηγήσεις δεν λειτουργούν προσθετικά στα ακαθάριστα έσοδα, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Το ουσιαστικό και σημαντικό του ερωτήματος μας, έχει να κάνει με την ορθότητα των εγγραφών μας, και τονίζουμε πως επιθυμούμε να είμαστε καθόλα νόμιμοι χωρίς την παραμικρή παραβατική συμπεριφορά, ως χαρακτηριστικό της επιχείρησης και για αυτό σας παρακαλούμε θερμά για την απάντηση σας και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

Παραδείγματα Εγγραφών

 

Spin off και Spin out ποσοστό δημόσιας δαπάνης 70%

Αρχική Εγγραφή

AA Ημερ\νία Παραστατικό Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΚΚ Αιτιολογία Κίνησης Χρέωση Πίστωση
07/01/2014 ΤΠΥ 112042 50-00-00-0015 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 25 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 0,00 11,93
07/01/2014 ΤΠΥ 112042 61-01-01-0157 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23% SPIN OUT ΚΑΙ SPIN OUT 25 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 9,70 0,00
07/01/2014 ΤΠΥ 112042 54-00-29-0057 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 23% 25 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 2,23 0,00
Σύνολα 11,93 11,93

Συμψηφιστική Εγγραφή

AA Ημερ\νία Παραστατικό Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΚΚ Αιτιολογία Κίνησης Χρέωση Πίστωση
07/01/2014 ΣΥΜΨ. ΕΓΓΡΑΦΗ 61-01-01-0157 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 23% SPIN OUT 11 ΣΥΜΨ.ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ SPIN OUTΤΙΜ112042/07.01.14 0,00 6,79
07/01/2014 ΣΥΜΨ. ΕΓΓΡΑΦΗ 41-11-00-0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΑΠ – ΕΞΟΔ) SPIN OFF ΚΑΙ SPIN OUT 11 ΣΥΜΨ.ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ SPIN OUTΤΙΜ112042/07.01.14 6,79 0,00
Σύνολα 6,79 6,79

 

Καινοτομία ποσοστό δημόσιας επιδότησης 60%

Αρχική Εγγραφή

AA Ημερ\νία Παραστατικό Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΚΚ Αιτιολογία Κίνησης Χρέωση Πίστωση
24/11/2014 ΤΙΜ 63 50-00-00-0049 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 12 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 0,00 13.653,00
24/11/2014 ΤΙΜ 63 64-03-00-0157 ΈΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 23% (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) 12 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 11.100,00 0,00
24/11/2014 ΤΙΜ 63 54-00-29-0057 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 23% 12 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΕ 2.553,00 0,00
Σύνολα 13.653,00 13.653,00

Συμψηφιστική Εγγραφή

AA Ημερ\νία Παραστατικό Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΚΚ Αιτιολογία Κίνησης Χρέωση Πίστωση
24/11/2014 ΣΥΜΨ. ΕΓΓΡΑΦΗ 64-03-00-0157 ΈΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 23% (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) 11 ΣΥΜΨ.ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΤΙΜ 63/24.11.14 0,00 6.660,00
24/11/2014 ΣΥΜΨ. ΕΓΓΡΑΦΗ 41-11-00-0002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΑΠ – ΕΞΟΔ) ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ 11 ΣΥΜΨ.ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΤΙΜ 63/24.11.14 6.660,00 0,00
Σύνολα 6.660,00 6.660,00

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως τα θέματα των επιχορηγήσεων  ρυθμίζονται:

(α) Για χρήσεις που λήγουν μέχρι την 31.12.2014 από την παράγραφο 2.2.402 περίπτωση ζ του ΕΓΛΣ αν οι επιχορηγήσεις αφορούν πάγια στοιχεία και από την παράγραφο 2.2.708 του ΕΓΛΣ αν οι επιχορηγήσεις  αφορούν έξοδα.

(β) Για χρήσεις μετά την 31.12.2014  από το άρθρο 23 του Ν. 4308/2014, που καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις (επιχορηγήσεις παγίων και επιχορηγήσεις εξόδων).

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ