Αθήνα, 27.7.2015

Αριθμ. Πρωτ.: 1369 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ»
ΕΡΩΤΗΜΑ
Δεδομένα
1. Στα αποτελέσματα της εταιρείας περιλαμβάνονται κέρδη «Υπεραξία» από τις μεταβιβάσεις οχημάτων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, δημόσιας χρήσης, τα οποία με βάση την ΠΟΛ.1128/15.6.2015 (επισυνάπτεται) δεν φορολογούνται αν δεν διανεμηθούν και μεταφέρονται σε αποθεματικό.
2. Με βάση την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 (επισυνάπτεται) υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού αποθεματικού ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών.
3. Από τα κέρδη της κλειόμενης  χρήσης 2014 , αν αφαιρεθούν οι ζημιές της προηγούμενης χρήσης καθώς και ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2014 , όπως προκύπτει από την δήλωση εισοδήματος που επισυνάπτεται , δεν προκύπτει ποσόν για σχηματισμού του εν λόγω αποθεματικού.
Η εταιρεία προτίθεται να συντάξει τον Ισολογισμό της με βάση την 2η εκδοχή του επισυναπτόμενου σχεδίου,  ώστε να είναι συνεπής με τις φορολογικές διατάξεις και να φορολογήσει το αδιανέμητο αποθεματικό στο μέλλον , όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Ερωτάσθε με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ποια από τις ανωτέρω 2 περιπτώσεις είναι η ενδεδειγμένη και ποια η παρατήρηση στην έκθεση μας στην περίπτωση που δεν την ακολουθήσει η εταιρεία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εμφάνιση του αποθεματικού, γίνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων).
Παράδειγμα
Έστω ότι η επιχείρηση έχει ζημίες προ φόρων 900 που αναλύεται σε ζημίες προ μερισμάτων 1.900 και μερίσματα 1.000  (-1.900+1000 = -900).
Επίσης υποτίθεται ότι:
(α) για τα μερίσματα δεν έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος,
(β) δεν έχει λογισθεί αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα, και
(γ) τα μεταφερόμενα από την προηγούμενη χρήση αποτελέσματα είναι ζημίες 2.000 ευρώ.
Η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει ως εξής:
Ζημίες από τη δραστηριότηταΜερίσματα -1.9001.000
Ζημίες προ φόρωνΦόρος εισοδήματος -9000
Ζημίες μετά από το φόρο -900
Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων  θα έχει ως εξής:
Ζημίες προ φόρων -900
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων -2.000
Σύνολο αποτελεσμάτων προς διανομή -2.900
Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:
Ειδικό (αφορολόγητο) αποθεματικό 1.000
Ζημίες εις νέον -3.900
Σύνολο -2.900
H κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) θα έχει ως εξής:
Αποτελέσματα εις νέον Ειδικά Αποθεματικά Σύνολο
Υπόλοιπα 31.12.2013 -2.000 0 -2.000
Αποτελέσματα χρήσεως 2014 -1.900 1.000 -900
Υπόλοιπα 31.12.2014 -3.900 1.000 -2.900
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ