Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1290 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»ΕΡΩΤΗΜΑ

Στον Οργανισμό έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2015 αντικριζόμενο έσοδο και έξοδο με αντίστοιχους ΚΑΕ 5299 και 3399 για την είσπραξη και απόδοση του τέλους υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί αφορά στην αντιμετώπιση αυτής της κράτησης στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Ευχαριστώ για την απάντηση σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λογιστικά, τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται εν συνεχεία σε αυτούς δε θεωρούνται έσοδα και έξοδα αντίστοιχα. Συνεπώς, οι σχετικές εισπράξεις και πληρωμές παρακολουθούνται σε λογαριασμούς του ισολογισμού και δεν εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, με την είσπραξή του το τέλος παρακολουθείται σε λογαριασμό υποχρεώσεων ο οποίος πιστώνεται ενώ εν συνεχεία ο ίδιος λογαριασμός χρεώνεται με την απόδοση του τέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ