Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 93 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε μια επιχείρηση στον χώρο εστίασης (καφέ-μπαρ) οι αγορές οι οποίες πραγματοποιεί (καφές , ποτά, μαναβική και τυριά που προμηθεύεται) σε ποιον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου καταχωρούνται.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει των Νέων Ελληνικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) οι λογαριασμοί των αγορών προϊόντων και υλικών καταχωρούνται στην Ομάδα 2, πρωτοβάθμιος 24, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 8 και 9 του άρθρου 3.

Στην ίδια ομάδα λογαριασμών παρακολουθούνται αυτά τα αποθέματα και στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ.

Σημειώνουμε ότι από πλευράς τήρησης αρχείων, το άρθρο 4 παρ. 4(δ) προβλέπει τη δυνατότητα μη παρακολούθησης των αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικά. Στην περίπτωση αυτή οι αγορές καταχωρούνται στην ομάδα 6 (έξοδα).

Ωστόσο, για τις φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ