Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.:667ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΕΠΕ με αντικείμενο εργασιών κατασκευή και πώληση οικοδομών, ερωτά:

α) τα αγροτεμάχια που αγόρασε αρχικά σε ποιό λογαριασμό θα μπούν στην απογραφή – ισολογισμό και

β) εάν ισχύει η γνωμοδότηση 1874/1993 που εξομοιώνονται με τις πρώτες ύλες των βιομηχανικών επιχειρήσεων (λογαριασμός 24 του Γεν. Λογ. Σχεδίου)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το Ν. 4308/2014 με ισχύ από 01.01.2015 τα ακίνητα που αποκτώνται με σκοπό την εμπορία ή την κατασκευή κτιρίων επί αυτών και στη συνέχεια εμπορία, θεωρούνται αποθέματα και συνεπώς αναγνωρίζονται κατά την απόκτηση και επιμετρώνται (αποτιμώνται) μεταγενέστερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ιδίου νόμου.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ