Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 566 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ»
ΕΡΩΤΗΜΑ
Στα πλαίσια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λογιστικών εγγραφών που αυτό συνεπάγεται, προέκυψε η ανάγκη αντιστοίχισης συγκεκριμένων λογαριασμών μεταξύ του Δημόσιου Λογιστικού (Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.) και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΦΚΑ-Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Δ.80/97).
Κατόπιν των παραπάνω, θα επιθυμούσαμε όπως μας αναφέρετε το συντομότερο
Α) αν υπάρχει συγκεκριμένη συσχέτιση των κάτωθι κωδικών Γενικής Λογιστικής του Κλαδ. Λογιστ. Σχεδίου των ΦΚΑ με αντίστοιχους του Δημόσιου Λογιστικού, και ποια είναι αυτή ή
Β) αν μπορεί η συσχέτιση να αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια του Φορέα μας.
KΩΔ.ΚΛΣ ΦΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
36.ΧΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
56.ΧΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
41.12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜ.ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧ.ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ
64.12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΌ ΠΩΛ.ΤΙΤΛ.ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔ.Κ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
68.ΧΧ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
78.ΧΧ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ
76.04. ΔΙΑΦΟΡΕΣ(ΚΕΡΔΗ) ΑΠΌ ΠΩΛ.ΤΙΤΛ.ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔ.Κ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
H αντιστοίχιση των λογαριασμών Δημόσιου Λογιστικού (ΔΛ) και Γενικής Λογιστικής (ΓΛ) των ΦΚΑ-Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης- περιλαμβάνεται στο ΠΔ 80/1997. Ορισμένοι λογαριασμοί ΓΛ δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν με ΚΑΕ λόγω της διαφοράς των λογιστικών βάσεων. Το περιεχόμενο των λογαριασμών 41.12, 64.12, 68.ΧΧ, 78.ΧΧ και 76.04 δεν έχει νόημα στο πλαίσιο της ταμειακής λογιστικής βάσης. Επομένως, δεν υπάρχουν και σχετικοί ΚΑΕ που να το παρακολουθούν. Έτσι, η αντιστοίχιση είναι άνευ αντικειμένου.
Αναφορικά με τους λογαριασμούς 36.ΧΧ και 56.ΧΧ οποιαδήποτε αντιστοίχιση χρειαστεί να γίνει μπορεί να γίνει ελεύθερα από το Φορέα σας με την προϋπόθεση ότι αποσκοπεί στην ορθή αντιστοίχιση του περιεχομένου του σχετικού ΚΑΕ με εκείνο του λογαριασμού της ΓΛ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ