Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 434 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ».
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία και διακίνηση ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων, διακινώντας περίπου 1.000.000 βιβλία ετησίως. Με την απογραφή της  31.12.2014 διαπιστώθηκε ότι  κατέχει εμπορεύματα ποσότητας 200.000 τεμαχίων συνολικής αξίας κτήσης άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά 10% περίπου, (20.000 βιβλία) δεν πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014, διότι έχουν απαξιωθεί και δεν υπάρχει πλέον ζήτηση.
Η εταιρεία προτίθεται  να πολτοποιήσει τα συγκεκριμένα αποθέματα εμπορευμάτων της, τον Απρίλιο του 2015, καθώς ενόψει των ανωτέρω, δεν προσδοκά μελλοντικά έσοδα από αυτά. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για εμπορεύματα (και όχι προϊόντα), καθώς η εταιρεία μεταπωλεί βιβλία.
O φορολογικός νόμος ακολουθεί τους κανόνες αποτίμησης που ορίζει το ΕΓΛΣ, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των ακόλουθων διατάξεων.
Ειδικότερα:
(α) Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980 – 2.2.200): «Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς».
(β) Επίσης, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ: «Τρέχουσα τιμή αγοράς: Είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, δηλαδή η τιμή στην οποία ή οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά την ήμερα συντάξεως της απογραφής, από τη συνήθη αγορά, με συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές διακυμάνσεις τιμών. Η τρέχουσα τιμή αγοράς διαμορφώνεται με το συνυπολογισμό όλων των στοιχείων του κόστους κτήσεως. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής, εφαρμόζεται ή καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία της παρακάτω περιπτ. 10.».
(γ) Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο (4172/2013 – Άρθρο 25): «Τα αποθέματα αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής».-
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται  αν με βάση τις διατάξεις του ΕΓΛΣ, όπως ίσχυαν κατά την απογραφή  της 31.12.2014, τα αποθέματα της απογραφής της 31.12.2014, που θα πολτοποιηθούν  τον Απρίλιο το 2015, μπορούν να αποτιμηθούν  σε τιμές πώλησης χαρτιού που ισχύουν την 31.12.2014.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με δεδομένο ότι ο ερωτών είναι ανώνυμη εταιρεία, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 42α που απαιτεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα (εύλογη παρουσίαση) και της παραγράφου 7 του άρθρου 43 (αποτίμηση αποθεμάτων). Βάσει αυτών των διατάξεων, η αποτίμηση των αποθεμάτων του ερωτήματος, πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία που μπορεί να εισπραχθεί από την με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσή τους, δεδομένου μάλιστα ότι το γεγονός της απαξίωσης των βιβλίων έχει επέλθει και τεκμηριώνεται επαρκώς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (31/12/2014). Δηλαδή. στη συγκεκριμένη περίπτωση και  βάσει των αναφερομένων στο ερώτημα, η αποτίμηση πρέπει να γίνει στην τιμή που τα αποθέματα μπορούν να πωληθούν ως χαρτί. Η αναμενόμενη πολτοποίηση τον Απρίλιο του 2015 απλά θα επιβεβαιώσει την πρόβλεψη της απομείωσης.
Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ