Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 198 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας … κατά το έτος 2014:

α) ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν.2238/1994 και επιπλέον πλήρωσε τον αναλογούντα φόρο 19%,αυτοτελης φορολόγηση, με το ν.4172/2013 με τροποποίηση του καταστατικού.

β) ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή ακινήτων με το ν.2065/1992 με τροποποίηση του καταστατικού.
Ερωτάται: ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω α και β περιπτώσεων για το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2014, δεδομένου ότι το ΓΕΜΗ  μέχρι σήμερα δεν έχει εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέχρι την έγκριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, με παράθεση σχετικής σημείωσης στο προσάρτημα που θα περιγράφει τον χειρισμό.

Η απάντηση αυτή δίνεται χωρίς το ΣΛΟΤ να έχει αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ