Αθήνα, 18.06.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1049 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Τηλέφωνο : 210-3242 648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234 141

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας για τη χρήση 2014 εμφανίζει ζημιογόνο αποτέλεσμα προ φορών περίπου 900 χιλ €. Στο αποτελέσματα περιλαμβάνονται και έσοδα που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα ποσού περίπου 1.000 χιλ €.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του Ν.4172/2013» άρθρο 48 παρ, 1β, η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να εμφανίσει σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το απαλλασσόμενο από φορολογία εισοδήματος ενδοομιλικό μέρισμα των 1.000 χιλ €, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών.

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 (Άρθρο 19) ο σχηματισμός ειδικών αποθεματικών πραγματοποιείται από τα κέρδη της εταιρείας. Στην περίπτωση της εταιρείας μας δεν υπάρχουν κέρδη για το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού (1.000 χιλ €) αντιθέτως υπάρχουν ζημίες χρήσης 900 χιλ €. Η επιχείρηση μας τηρεί φορολογικά βιβλία και δημοσιεύει λογιστικές καταστάσεις συμφωνά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον ενδεδειγμένο λογιστικό χειρισμό τόσο στα φορολογικά όσο και στα λογιστικά (ΔΛΠ) βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εμφάνιση του αποθεματικού, γίνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων).

Παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρηση έχει ζημίες προ φόρων 900 που αναλύεται σε ζημίες προ μερισμάτων 1.900 και μερίσματα 1.000 (-1.900+1000 = -900). Επίσης υποτίθεται ότι:

(α) για τα μερίσματα δεν έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος,

(β) δεν έχει λογισθεί αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα, και

(γ) τα μεταφερόμενα από την προηγούμενη χρήση αποτελέσματα είναι ζημίες 2.000 ευρώ.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

Ζημίες από τη δραστηριότητα -1.900
Μερίσματα 1.000
Ζημίες προ φόρων -900
Φόρος εισοδήματος 0
Ζημίες μετά από το φόρο -900

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων θα έχει ως εξής:

Ζημίες προ φόρων -900
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων -2.000
Σύνολο αποτελεσμάτων προς διανομή -2.900

Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

Ειδικό (αφορολόγητο) αποθεματικό 1.000
Ζημίες εις νέον -3.900
Σύνολο -2.900

H κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) θα έχει ως εξής:

Αποτελέσματα
εις νέον
Ειδικά
Αποθεματικά
Σύνολο
Υπόλοιπα 31.12.2003 -2.000 0 -2.000
Αποτελέσματα χρήσεως 2014 -1.900 1.000 -900
Υπόλοιπα 31.12.2014 -3.900 1.000 -2.900

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ