Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 82  ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Τηλέφωνο: 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax: 210-3234141

ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1297/1972».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εμποροβιομηχανική εταιρεία, είναι εισηγμένη στο Χ.Α. εφαρμόζει και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Η εν λόγω εταιρεία (μητρική) έχει μια θυγατρική την … η οποία επίσης τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Η μητρική διαθέτει πάγια περιουσιακά στοιχεία, οικόπεδα και κτίρια καταγεγραμμένης στα βιβλία της λογιστικής αξίας ως κατωτέρω:

Λογιστική αξία (ΔΠΧΑ)
Αξία κτήσης 18.244.000
Σωρευμένες αποσβέσεις 4.434.000
Αναπόσβεστη αξία 13.810.000
Φορολογική βάση
Αξία κτήσης 18.878.000
Σωρευμένες αποσβέσεις 8.872.000
Αναπόσβεστη αξία 10.006.000

Ένα εκ των κτιρίων έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 2.000.000 ευρώ, ποσό που έχει καταχωρηθεί στις υποχρεώσεις  ως επιχορήγηση παγίων  του νόμου 3299/2004. Κατά την εκτίμησή μας που θα επιβεβαιωθεί και από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, από το συνολικό ποσό του τραπεζικού δανεισμού, δάνεια ύψους 18 εκ. ευρώ έχουν χρηματοδοτήσει τις προαναφερθείσες παγιοποιήσεις (οικόπεδα, κτίρια).

Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων ως ανωτέρω και του αναλογούντος τραπεζικού δανεισμού στην θυγατρική της εταιρεία …, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 1297/1972, και η οποία μετά την εισφορά θα τα εκμισθώσει στην εισφέρουσα. Προς τον σκοπό αυτό θα προβεί σε αποτίμηση των στοιχείων του κλάδου ακινήτων (οικόπεδα, κτίρια) από την προβλεπόμενη  από το νόμο 2190/1920 άρθρου 9 επιτροπή. Εκτίμησή μας είναι ότι η αναπροσαρμοσμένη αξία των ακινήτων θα διαμορφωθεί σε ποσό μεγαλύτερο του ύψους του αναλογούντος στον κλάδο τραπεζικού δανεισμού, περίπου κατά  500.000,00 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας για την λογιστική αποτύπωση των απαιτουμένων εγγραφών-καταχωρήσεων τόσο για την εισφέρουσα όσο και για την επωφελούμενη που αφορούν:

1. Την υπεραξία από την αναπροσαρμογή των ακινήτων που θα προκύψει  από την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 και,

2. Το ήδη σχηματισθέν αποθεματικό που εμφανίζεται στις υποχρεώσεις ως επιχορήγηση παγίων νόμου 3299/2004 ύψους 2.000.000,00 ευρώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση  το άρθρο 3 (παράγραφος 5) του νόμου 4308/2014 με ισχύ από 01.01.2015, οι οντότητες είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν τη λογιστική και την φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποκτώσας τον κλάδο επιχείρησης, εξαρτάται από τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου, οι οποίες (αποτιμήσεις), γίνονται από την επιτροπή του άρθρου 9, βάσει των προβλέψεων του Ν.1297/1972.

3. Βάσει των ανωτέρω, οι αναγνωρίσεις των καθαρών περιουσιακών στοιχείων στα λογιστικά αρχεία και των δύο εταιρειών θα γίνουν αρχικά με τις αξίες που θα προσδιορισθούν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

4. Στη συνέχεια και οι δύο εταιρείες θα παρακολουθούν τη φορολογική βάση των στοιχείων αυτών βάσει των οριζομένων από το Ν. 4172/2013,  και τη λογιστική αξία τους βάσει των προβλεπόμενων από τα ΔΠΧΑ, δεδομένου ότι και οι δύο εταιρίες εφαρμόζουν ΔΠΧΑ, αναγνωρίζοντας τις όποιες διαφορές (και για τα δύο πλαίσια φορολογικό και λογιστικό), κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον.

5. Σε επίπεδο ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η απόσχιση του κλάδου δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία διαφοροποίηση.

6. Η παρούσα γνωμάτευση αφορά μόνο τον λογιστικό χειρισμό της απόσχισης και δεν μπορεί να εκληφθεί ως απάντηση για τα λοιπά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν από την απορρόφηση, (φορολογικά ή νομικά), για τα οποία αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι αντίστοιχες εποπτικές αρχές.

7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας  παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη σχετική γνωμάτευση του ΣΛΟΤ για το εν λόγω θέμα.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ