Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 30πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση αναφορικά με την δυνατότητα ανώνυμης εταιρείας που εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να κεφαλαιοποιήσει την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992, η οποία είχε σχηματιστεί έως την 31/12/2007, δηλαδή πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3756/2009».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του Ν. 3756/2009 ορίζονται τα ακόλουθα:

“Στο τέλος του άρθρου 23 του Ν. 2065/1992 προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού (ήτοι περί εμφάνισης της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων) δεν έχουν εφαρμογή για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)».

Οι παράγραφοι 3 και 4 έχουν εφαρμογή για αναπροσαρμογές αξίας ακινήτων που πραγματοποιούνται από 31 Δεκεμβρίου 2008 και μετά.”

Ερωτάται εάν πελάτης μας ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο ΧΑ, που εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δύναται να κεφαλαιοποιήσει την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992, η οποία είχε σχηματισθεί πριν της 31/12/2008, ήτοι σε ημερομηνία προγενέστερη της εφαρμογής των ανωτέρω απαγορευτικών διατάξεων του Ν. 3756/2009.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ερώτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ