Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1592πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 32.01 – “παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων” στον τρίτο βαθμό, και με ανάλυση σε 3ψηφια (δηλαδή από 32.01.000 έως 32.01.999), συμβαίνει να έχει εξαντληθεί η αύξουσα αρίθμησή του. Δεν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα του προγράμματος λογιστικής κι εμπορικής παρακολούθησης της εταιρείας να τηρηθεί ο τρίτος βαθμός του λογ. 32.01 σε τέσσερα ψηφία.

Η τριτοβάθμια ανάλυση ικανοποιεί την ανάγκη της εταιρείας για παρακολούθηση των παραστατικών της κάθε εισαγωγής που πραγματοποιείται σε ξεχωριστό φάκελο (32.01.ΧΧΧ), πριν μεταφερθεί – κλείσει ο φάκελος στην ομάδα των αγορών ή εξόδων.

Είναι ορθό να εξακολουθήσει η εταιρεία την τήρηση του λογ. 32.01, συνεχίζοντας την αύξουσα αρίθμησή του, δηλαδή από τον φάκελο εισαγωγής 32.01.999 (ημ/νίας 01.08.2014) ο επόμενος στην σειρά είναι ορθό να είναι ο 32.01.000 (ημ/νίας 02.08.2014) κ.ο.κ., παρόλο που ο 32.01.000 έχει κινηθεί στην πρώτη χρήση της Α.Ε. το 2006;

Η τήρηση κάποιου μη υποχρεωτικού δευτεροβάθμιου του λογ. 32 π.χ. 32.11, προς “αντικατάσταση” του 32.01 συνιστά λάθος τήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 3 παράγραφος  8 του Ν. 4308/2014,  «το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄  και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5».  Περαιτέρω, με την παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι: «Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόμο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014.»

Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων οι κωδικοί αριθμοί των λογαριασμών τίθενται και αναπτύσσονται ελεύθερα από την επιχείρηση, στα πλαίσια των πληροφοριακών αναγκών της.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ