Αθήνα, 18.05.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1210πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΒ ΠΑΡΚΑ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Είμαι κάτοχος ΦΒ πάρκου 100 KW και θα ήθελα να μου εκφέρετε την άποψη σας σχετικά με το ύψος των συντελεστών απόσβεσης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για τα πανέλα, μεταλλικές κατασκευές στήριξης και περιστροφής, τσιμεντένιες βάσεις trackers, inverters, καλώδια καθώς και υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Στον ιστότοπο του ΠΟΣΠΗΕΦ έχω διαβάσει σχετικά με την απόφαση ΕΛΤΕ Αρ. Πρωτ. 751 ΕΞ/ 20-5-13 που συστήνει την καταχώρηση συγκεκριμένων παγίων στον λογαριασμό 12.08. Επίσης στην ΕΛΤΕ Αρ. Πρωτ. 759 ΕΞ/ 4-10-10 προτείνεται η χρήση συντελεστή 4% για τις βάσεις των πανέλων και την περίφραξη.

Πιστεύετε ότι μπορώ να κάνω χρήση των συγκεκριμένων συντελεστών ή έχει αλλάξει κάτι από τότε που εκδόσατε τις συγκεκριμένες οδηγίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναφορικά με τις αποσβέσεις, για τη χρήση 2014 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4172/2013. Για την χρήση 2015 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4172/2013, όσον αφορά τις αποσβέσεις για φορολογικούς σκοπούς και οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 όσον αφορά τις αποσβέσεις για σκοπούς σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που καθορίζονται από την ίδια την επιχείρηση βάσει της ωφέλιμης οικονομικής ζωής των προς απόσβεση στοιχείων.

Πάντως, οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές για φορολογικούς σκοπούς, μπορεί να ταυτίζονται με τους συντελεστές απόσβεσης για σκοπούς σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το θέμα αναμένεται να αντιμετωπιστεί στην ερμηνευτική εγκύκλιο των σχετικών ρυθμίσεων του Ν. 4308/2014.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ