Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συμμετείχε στη 14η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη.
Το EAIG έχει ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των μελών του για σημαντικά θέματα που άπτονται των ελέγχων που διενεργούνται σε κάθε χώρα-μέλος στις ελεγκτικές εταιρείες, καθώς επίσης την εξεύρεση λύσεων και την ανάπτυξη συνεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, τα μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος με εξωτερικούς φορείς, όπως: άλλες ρυθμιστικές αρχές, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ESMA, EBA, EIOPA).
Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ηγεσία της PwC
Τα μέλη του EAIG συναντήθηκαν με εκπροσώπους της PwC και συζήτησαν θέματα σχετικά με τις εταιρείες-μέλη της τελευταίας εντός της Ευρώπης. Η συνάντηση ήταν η τρίτη κατά σειρά με τα μεγαλύτερα ελεγκτικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των KPMG, Deloitte, EY, Grant Thornton και BDO). Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην προσέγγιση της PwC όσον αφορά στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων της.
Συγκρότηση των υποομάδων εργασίας του EAIG
Υποομάδες εργασίας για τα μεγαλύτερα ελεγκτικά δίκτυα έχουν συγκροτηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία συγκρότησής τους.
Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων στις επιθεωρήσεις ελεγκτικών έργων
Το EAIG διατηρεί μια κοινή βάση δεδομένων για τη συλλογή και την ανταλλαγή ευρημάτων των μελών του από τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται στα ελεγκτικά έργα. Η μη δημόσια βάση δεδομένων περιέχει τα ευρήματα των επιθεωρήσεων σε σχέση με τα δέκα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα των ελεγκτικών γραφείων (PwC, KPMG, Deloitte, ΕΥ, BDO, Grant Thornton, Nexia, Baker Tilly, Mazars και Moore Stephens).
Κοινή Ελεγκτική Μεθοδολογία Ελέγχων (CAIM)
Το Νοέμβριο του 2014, τα μέλη του EAIG υιοθέτησαν την πρώτη σειρά κοινών προγραμμάτων εργασίας, στα οποία η ΕΛΤΕ θα συμμετέχει από το Σεπτέμβριο του 2015, για τον έλεγχο των διαδικασιών εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας (ISQC-1) που θα συμβάλλει στην εναρμόνιση των ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη.