Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3693/2008 προβλέπονται τα εξής:
1. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους.
2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να αιτηθεί εγγράφως στην Ε.Λ.Τ.Ε. σε περίπτωση παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης.
3. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο σε περίπτωση παραίτησης.
4. Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιμους λόγους παύσης.
Β. Από την παράγραφο 210.10 (έκδοση 2014) του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (I.F.A.C), προβλέπεται ότι ο υπό διορισμό νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, πριν αποδεχθεί τον διορισμό, είναι σκόπιμο να επικοινωνεί απευθείας με τον υπάρχοντα νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο προκειμένου να εξακριβώσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις που αφορούν την αλλαγή ώστε να μπορεί να αποφασίσει εάν είναι ενδεδειγμένο να αποδεχθεί την ανάθεση.
Γ. Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου:
1. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας υποβάλει αίτηση στην ΕΛΤΕ περί παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου με την οποία παρέχει επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης/παραίτησης καθώς και αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του διορισμού του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου
2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο που παύεται ή παραιτείται και ο υπό διορισμό νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο υποβάλλουν αντίγραφο της γραπτής επικοινωνίας τους αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της αλλαγής.
Δ. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), αφού εξετάσει τα υποβληθέντα έγγραφα, εισηγείται την παύση/παραίτηση ή μη του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.
Ε. Η παύση/ παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.

Η παρούσα Ανακοίνωση καταργεί την υπ’.αριθμ.0003/2010 Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε