Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η τρίτη κατά σειρά ετήσια έρευνα της International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών της που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες.
Ο Πρόεδρος της IFIAR χαρακτήρισε την εν λόγω έρευνα ως «key step» της IFIAR για την προώθηση της ποιότητας των ελέγχων παγκοσμίως.
Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος της IFIAR, συμμετέχει στην έρευνα και στις ομάδες εργασίας που συγκροτούνται.
Οι αναφορές των μελών της IFIAR αφορούν τρείς τομείς των εργασιών ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών : (α) Τους ελέγχους εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (PIE), (β) τους ελέγχους των σημαντικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και (γ) τα εσωτερικά συστήματα των Ελεγκτικών Εταιρειών (firm wide procedure).
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ελλείψεων σε σημαντικές περιοχές ελέγχου, δημιουργώντας την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρείες.
Τα σημαντικότερα ευρήματα αφορούν:
• Δοκιμασίες εσωτερικών δικλίδων (Internal control testing)
• Επιμετρήσεις εύλογης αξίας (Fair value measurement)
• Αναγνώριση εσόδων (Revenue recognition)
• Απομειώσεις δανείων και απαιτήσεων (Αuditing of allowance for loan losses and loan impairments)
• Εκτέλεση ανάθεσης (Εngagement performance)
• Ανεξαρτησία και δεοντολογία (Independence and ethics requirements)
• Ανθρώπινο δυναμικό (Human resources)
Tα παραπάνω ευρήματα της έρευνας αφορούν κατά κύριο λόγο τα έξι μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ελεγκτικών εταιρειών.
Η IFIAR δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ερευνών της με σκοπό να ενημερώσει τις εποπτικές αρχές, το επενδυτικό κοινό και τις επιτροπές ελέγχου των εταιρειών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διενεργούμενων ποιοτικών ελέγχων επί των ελεγκτικών εργασιών που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες.