Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΛΤΕ με την υπ΄αριθμ. 96/2015 απόφαση του.
Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης για περισσότερη διαφάνεια τόσο στην λειτουργία της Εποπτικής Αρχής, όσο και στην λειτουργία του ελεγκτικού θεσμού.
Ο Κώδικας υιοθετεί τις διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζουν οι περισσότερες Εποπτικές Αρχές των κρατών – μελών, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών Νομοθεσιών.
Ειδικότερα, ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει και ρυθμίζει τα πλαίσια συμπεριφοράς, ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας τόσο για τους εργαζόμενους στην ΕΛΤΕ, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Τα κυριότερα σημεία του αφορούν :
❖ Ανεξαρτησία & Αντικειμενικότητα
❖ Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των επιθεωρητών
❖ Επαγγελματικό απόρρητο και προστασία προσωπικών δεδομένων
❖ Τήρηση του κώδικα και κυρώσεις
❖ Σχέσεις με συναδέλφους και ελεγχόμενες εταιρείες