Αθήνα, 30.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 19πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται  αν το υπ’ αριθμ. 382/17.10.2007 έγγραφό μας, περί έκδοσης εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιον ισχύει και στην περίπτωση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το υπέρ το άρτιο είναι ένας λογαριασμός (επί της ουσίας κεφάλαιο) που διευκολύνει την είσοδο νέων εταίρων ή την αύξηση κεφαλαίου από μερικούς και όχι όλους του εταίρους με τρόπο που να μην θίγεται η περιουσιακή κατάσταση των υπολοίπων. Συνεπώς, μπορεί να γίνει υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχικών μεριδίων.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ