Αθήνα, 22.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1444πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ …».

ΣΧΕΤ.:    Το με αριθμ. πρωτ. Δ12Β 1117712 ΕΞ 2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ο … στη Γενική Συνέλευση της 20/6/2011, κάνοντας χρήση της δυνατότητας του άρθρου 3, του Νόμου 1667/1986 περί Προαιρετικών Μερίδων, αποφάσισε την έκδοση Προαιρετικών Μερίδων για τα μέλη που το επιθυμούν και μέχρι πέντε τον αριθμό.

Η αξία των Προαιρετικών Μερίδων είναι ίση με την υποχρεωτική και ανέρχεται στο ποσό των #€8.000,00# για κάθε μερίδα, η διάρκεια της είναι τουλάχιστον ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης (όσο δηλαδή διαρκεί μια εταιρική χρήση) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30/1/2012 αποφάσισε, η απόδοση των Προαιρετικών Μερίδων να έχει συγκεκριμένο κλιμακούμενο επιτόκιο ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων κάθε Εταίρου. Αντίστοιχη απόδοση θα εφαρμόζεται και για τα επόμενα έτη.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο είναι σχετικά με το φορολογικό χειρισμό των Προαιρετικών Μερίδων.

1°: Εάν, οι Προαιρετικές Μερίδες θα παρακολουθούνται ως κεφάλαιο της εταιρείας στο λογαριασμό 40.06.****, με αντίστοιχη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου καθώς και απόδοσης μερίσματος μέσω των Συνεταιριστικών Κερδών κάθε έτους.

2°: Εάν, οι Προαιρετικές Μερίδες θα θεωρηθούν ως δάνειο από τους Εταίρους με παρακολούθηση στο λογαριασμό βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη καταβολή χαρτοσήμου δανείου και απόδοσης μερίδας μέσω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με τόκους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για πλήρη απάντηση. Πάντως, μια εισφορά  είναι κεφάλαιο, αν η οντότητα δεν είναι υποχρεωμένη να την επιστρέψει. Αν η εισφορά είναι επιστρεπτέα, είτε μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε κατά την κρίση του εισφέροντος, το σχετικό ποσό αφορά υποχρέωση.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ