Αθήνα, 22.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1202πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ».

ΣΧΕΤ.:    Το με αριθμ. πρωτ. Δ12Β 1102387 ΕΞ 2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1095/29.4.2013, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες για την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχει στην ιδιοκτησία της δύο φωτοβολταϊκά πάρκα.

Για τη χρήση του 2012 και πριν εκδοθούν αυτές οι οδηγίες ο λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε ήταν να λογιστεί το σύνολο της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον λογαριασμό 16 του λογιστικού σχεδίου και να αποσβεστεί το 1/5 του ποσού αυτού. Ακολουθώντας αυτή την διαδικασία η εταιρεία προχώρησε και στην σύνταξη του ισολογισμού, ο οποίος δημοσιεύτηκε νομότυπα στην εποπτεύουσα αρχή (ΓΕΜΗ) πριν τις 29/4/2013 (ημερομηνία έκδοσης της ΠΟΛ.1095/29.4.2013).

Προκειμένου να είμαστε νομότυποι με τις οδηγίες του υπουργείου με βάση την ΠΟΛ.1095/29.4.2013 ποια είναι η σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε;

– Να προχωρήσουμε σε διόρθωση στη χρήση του 2012, που σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε σε επαναδημοσίευση του ισολογισμού της εταιρείας και σε διόρθωση των λογιστικών εγγραφών
ή
– Να προχωρήσουμε σε διόρθωση στη χρήση του 2013 και να παραμείνει ο δημοσιευμένος ισολογισμός, η φορολογική δήλωση και οι λογιστικές εγγραφές του 2012 ως έχουν

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κατά την χρονική περίοδο ισχύον νομικό πλαίσιο που αναφέρεται το ερώτημα δεν ορίζει  λογιστικούς χειρισμούς για διορθώσεις λαθών. Η πιο ασφαλής και εύκολη διαδικασία είναι η διόρθωση εντός της χρήσης που διαπιστώνεται το λάθος, δηλαδή με χρέωση του λογαριασμού των εξόδων προηγουμένων χρήσεων.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ