Αθήνα, 19.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1423πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό καταχωρούνται οι λογαριασμοί ΔΕΗ σε εμπορική επιχείρηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογαριασμός που καταχωρούνται είναι ο 62.00.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ