Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση :

1. «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας »
Σύμφωνα με το αρ.6 της 004/09 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του ελεγκτικού γραφείου υποβάλλει προς την Ε.Λ.Τ.Ε., ανά διετία, λεπτομερή αναφορά της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης του γραφείου κατά το χρονικό αυτό διάστημα .
Η σχετική αναφορά θα πρέπει να υποβάλλεται 30-11 του έτους ανά διετία.

2. «Μητρώο ελεγκτικών γραφείων »
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 3693/2008 η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να τηρεί δημόσιο μητρώο (ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ) για την εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια.
Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές, κοινοποιούνται με την ίδια φόρμα, σημειώνοντας τις αλλαγές με κόκκινα γράμματα, ώστε να επαληθεύονται οι τροποποιήσεις σε όλα τα πεδία του μητρώου.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 16 του ν. 3693/2008 οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ιδίου νόμου, για την εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ενημέρωση της ΕΛΤΕ σε κάθε μεταβολή τους με τον προαναφερόμενο τρόπο. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η καθυστέρηση στην παροχή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, την αποβολή τους από το σύστημα δημόσιας εποπτείας, με συνέπεια οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς να μην παράγει έννομα αποτελέσματα, για όσο χρόνο καθυστερεί η παροχή των πληροφοριών.

3. «Αστική ευθύνη- Ασφαλιστική Κάλυψη»
Σύμφωνα με το αρ.29 του Ν.3693/2008, τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη.

Αντίγραφο του εν ισχύ ασφαλιστικού συμβολαίου, όπως επίσης αντίγραφο κάθε ανανέωσης αυτού θα πρέπει να υποβάλλεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. έως τις 30-11 κάθε έτους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου συνεπάγεται την αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε