Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 2 & 4 του ν.3148/2003 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4170/2013 και ισχύει, απευθύνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 92/1ο/9-10-2014 απόφαση του ΔΣ, ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης στη Λογιστική και μακροχρόνια πείρα πρακτικής εφαρμογής της.

Το Σ.ΛΟ.Τ. γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής τυποποίησης, τα οποία παραπέμπονται σε αυτό με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Τα θέματα αυτά είναι ιδίως:

α) Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής.
β) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της γενικής ή κατά στάδια υποχρεωτικής εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις οικονομικές μονάδες ή από κατηγορίες αυτών.
γ) Η έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@elte.org.gr ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Βουλής 7 , 5ος όροφος Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ

Η υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 20 Οκτωβρίου 2014 και λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2014 ώρα 15:00μμ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το έντυπο της αίτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, www.elte.org.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 – 3242 648 (κα. Μαργαριτοπούλου) τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 10.00 έως 13.00.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης