Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

1. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσκαλεί σύμφωνα προς την υπ΄ αριθμ. 91/θ6ο/17-09-2014 Απόφαση του Δ.Σ., τους μόνιμους ή και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πληρούν τα κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 10 θέσεων με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/5-6-2003) και το άρθρο 17 του Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ 94 Α΄/19-6-2009).
2. Τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Ε.Λ.Τ.Ε, προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 20-10-2014 προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

H EΛTE εφαρμόζει την Νομοθεσία που διέπει το ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα. Συστάθηκε με τον Ιδρυτικό Νόμο 3148 του 2003 και απέκτησε διευρυμένες αρμοδιότητες με την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Υποχρεωτικών Ελέγχων με το Ν. 3693/2008. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βουλής αριθ. 7.

Οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ κατά την κείμενη νομοθεσία.
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα διενεργείται από την ΕΛΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – Θέση Οικονομικού
α) πτυχίο ή δίπλωμα όπως προβλέπεται και ορίζεται ανά κατηγορία στο ΠΔ 50/2001 όπως αυτό ισχύει.
β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
δ) άριστη γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου
2. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – Θέση Γραμματείας
Α) πτυχίο ή δίπλωμα όπως προβλέπεται και ορίζεται ανά κατηγορία στο ΠΔ 50/2001 όπως αυτό ισχύει
Β) άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
3. ΠΕ Πληροφορικής
α) πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική για τη θέση ΠΕ,
β) επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο προς την πληροφορική,
γ) τριετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης,
δ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. ΔΕ Πληροφορικής
α) απολυτήριο ή δίπλωμα όπως προβλέπεται και ορίζεται ανά κατηγορία στο άρθρο 17 και 25 του ΠΔ 50/2001, όπως αυτό ισχύει.
β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
γ) καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
δ) γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
α) πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης,
β) επιθυμητή η επιτυχής περάτωση των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ, ή του ACCA, ή του ICAEW,
γ) τετραετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε ελεγκτική εταιρεία
δ) άριστη κατάρτιση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), καθώς και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ),
ε) εμπειρία σε ελέγχους εισηγμένων εταιριών, συμμετοχή σε ελέγχους ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
στ) άριστη γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου,
ζ) άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,

6. ΝΟΜΙΚΟΣ
A) Να έχει ενεργό δικηγορία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
B) Μεταπτυχιακές σπουδές ή πρακτική απασχόληση σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Ε.Λ.Τ.Ε. (ειδικότερα σε θέματα φορολογικού και διοικητικού δικαίου) και να γνωρίζουν άριστα ή πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, διαπιστουμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 50/2001.
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μόνο ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων
Βουλής 7 , 5ος όροφος
Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 29 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2014 ώρα 15:00μμ.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Παρακαλείται κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση να την κοινοποιήσει στις εποπτευόμενες από αυτόν Υπηρεσίες.
Αντίγραφο της παρούσης θα χορηγείται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιτροπής.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της Προκήρυξης καθώς και το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, www.elte.org.gr
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 – 3242 648 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 10.00 έως 13.00.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης