Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρθρου 13 ν. 3148/2003 η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής της ΕΛΤE έχει ως εξής:

 

α. Τσάμης Αναστάσιος του Βασιλείου, Πρόεδρος, Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

β. Ιατριδης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος, Μέλος Δ.Ε.Π.

γ. Κόκκινος Μιχάλης του Ανδρέα, Μέλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

δ. Λουμιώτης Βασίλειος του Ιωάννη, Μέλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ε. Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 

Η εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή των εξετάσεων και η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση υπ’ αριθμ. 29580/940/15-6-2009 ΦΕΚ 1245 τ.Β’/24/6/2009.

Η θητεία των μελών της Εξεταστικής πιτροπής είναι για έναν χρόνο και λήγει στις 23-06-2013.