Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών που τηρεί η ΕΛΤΕ, και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της.

Στο δημόσιο μητρώο των ελεγκτών μεταξύ άλλων αναφέρονται πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία,συμπεριλαμβανομένων και της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας.

Σε περίπτωση που επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής η οριστικής αφαίρεσης άδειας νόμιμου ελεγκτή, θα πρέπει άμεσα να δρομολογείται η αντικατάστασή του,δεδομένου ότι κάθε εργασία που διενεργείται μετά την επιβολή της ποινής δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.