Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1681 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την ανάλυση του αιτούντα, το ΕΓΛΣ περιλαμβάνει στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 13 με τον τίτλο «Μεταφορικά μέσα» τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό 13.04 με τον τίτλο «Πλωτά μέσα».

Η άποψη ότι το εννοιολογικό περιεχόμενο του λογαριασμού 13 αφορά αποκλειστικά μεταφορικά μέσα και οχήματα που προορίζονται για μεταφορές υλικών αγαθών και για μετακινήσεις του προσωπικού εντός ή εκτός των χώρων της οικονομικής μονάδας, δεν μπορεί να είναι ευσταθής, καθώς θα θεωρείτο ότι τα κάθε είδους Μεταφορικά μέσα αφορούν αποκλειστικά σε επικουρικές λειτουργίες των επιχειρήσεων.

Εφόσον ο σκοπός και η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η παροχή μεταφορικού έργου, θεωρούμε ότι τα μέσα μεταφοράς είναι οι κύριοι παραγωγικοί συντελεστές της επιχείρησης και θα πρέπει να εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 13 «Μεταφορικά Μέσα». Κατά συνέπεια, τα προς ιδίαν χρήση των επιχειρήσεων μεταφορικά μέσα μπορούν να ενταχθούν στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 13.06 «Μέσα εσωτερικής μεταφοράς» ή 13.09 «Λοιπά μέσα μεταφοράς».

Ερωτάται εάν το εννοιολογικό περιεχόμενο του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 13, «Μεταφορικά Μέσα», στον οποίο περιλαμβάνεται ως δευτεροβάθμιος ο λογαριασμός 13.04 «Πλωτά Μέσα», μπορεί να καλύψει και την έννοια του Εμπορικού Πλοίου, ως μέσο παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών που παρέρχονται προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι η δραστηριότητα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης είναι η παροχή μεταφορικού έργου, τα μεταφορικά μέσα, όπως πλοία, πλοία φορτηγά, δεξαμενόπλοια, κλπ, οφείλουν να καταχωρούνται στον λογαριασμό 13 «Μεταφορικά Μέσα», και να αναπτύσσονται σε αντίστοιχους υπολογαριασμούς ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας χωρίς περιορισμό. Συνεπώς, όπως σωστά διατυπώνεται στον ανωτέρω προβληματισμό, το εννοιολογικό περιεχόμενο του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 13, «Μεταφορικά Μέσα», στον οποίο λειτουργεί, ως δευτεροβάθμιος ο λογαριασμός 13.04 «Πλωτά Μέσα» , μπορεί να καλύψει και την έννοια του Εμπορικού Πλοίου, ως μέσον παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών που παρέρχονται προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Το ΕΓΛΣ παρέχει τη δυνατότητα της ανάπτυξης του λογαριασμού αυτού σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας χωρίς περιορισμό, καθώς και την ιδιαίτερη εμφάνιση στον ισολογισμό του λογαριασμού των Πλωτών Μέσων ή ακόμα και της ιδιαίτερης κατηγορίας των πλωτών μέσων (π.χ. Δεξαμενόπλοια, Αλιευτικά κ.λ.π.) για την πληροφόρηση των εξωτερικών χρηστών των οικονομικών καταστάσεων που είναι και το τελικό ζητούμενο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ