Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1129 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία εισάγει και εμπορεύεται βιομηχανοποιημένα καπνά (πούρα, καπνά). Κατά την εισαγωγή τους στο εσωτερικό της χώρας αποθηκεύονται σε τελωνειακή αποθήκη. Για όσο διάστημα παραμένουν στις ως άνω αποθήκες τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής φόρων (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.). Οι παραπάνω φόροι γίνονται απαιτητοί από το Ελληνικό Δημόσια μόλις αυτά εξαχθούν από τις αποθήκες και διατεθούν στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης σε περίπτωση καταστροφής των παραπάνω εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, οι φόροι που έχουν επιβαρύνει τα εμπορεύματα επιστρέφονται. Ερωτάται ο ορθός λογιστικός χειρισμός των εν λόγω φόρων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Ε.Φ.Κ. όταν γίνεται απαιτητός από το Ελληνικό Δημόσιο, βαρύνει το κόστος των αποθεμάτων και στη συνέχεια με την πώληση των αποθεμάτων εμφανίζεται/προσαυξάνει τις πωλήσεις. Ο Φ.Π.Α. όταν γίνεται απαιτητός καταχωρείται σε χρέωση του λογαριασμού του Φ.Π.Α. και συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά την πώληση των αποθεμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ