Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 984 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές στην περίπτωση των επιστρεφομένων συσκευασιών (π.χ. κενές φιάλες υγραερίου) ιδιοκτησίας της προμηθεύτριας εταιρείας καθώς και στην περίπτωση που οι συσκευασίες είναι ιδιοκτησία της ίδιας της εταιρείας και τις αποστέλλει στην προμηθεύτρια εταιρεία για γέμισμα και επιστροφή. Επίσης βάσει ποιών λογαριασμών μπορεί να ελεγχθεί το σύνολο των συσκευασιών που η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει στον προμηθευτή της και την ποσότητα των συσκευασιών αυτών που έχει διανείμει σε πελάτες της. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω συσκευασίες δεν χρεώνονται κατά την αγορά τους αλλά αναφέρονται στο τιμολόγιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Tα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις παραγράφους 2.2.108 περίπτωση 6 και 2.2.202 περίπτωση 2β του Ε.Γ.Λ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ