Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1086 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Έστω ότι ανώνυμη εταιρεία Α (εκμισθώτρια), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων, αγοράζει οικόπεδο (κενό) και το εκμισθώνει στην ανώνυμη εταιρεία Β (μισθώτρια) για 20 χρόνια αντί ετησίου μισθώματος 36.000 ευρώ και η μισθώτρια εταιρεία Α ανεγείρει με δαπάνες της κατάστημα με κόστος κατασκευής 3.000.000 ευρώ. Το κατάστημα βάσει της σύμβασης της μίσθωσης θα περιέλθει μετά την 20ετία άνευ ανταλλάγματος στην εκμισθώτρια εταιρεία Α. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω συναλλαγής, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κόστος κατασκευής που καταβλήθηκε από την μισθώτρια εταιρεία, θεωρείται ως προκαταβολή ενοικίων που αφορούν στην χρονική περίοδο που η μισθώτρια θα χρησιμοποιήσει το κτίριο σύμφωνα με το μισθωτήριο που έχει υπογραφεί (20 χρόνια). Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της κατασκευής το κόστος κατασκευής του κτιρίου εμφανίζεται στον ισολογισμό από την μισθώτρια ως «Προκαταβολή ενοικίων» και επιμερίζεται ισομερώς στα αποτελέσματα στα χρόνια που διαρκεί η μισθωτική σχέση, εμφανιζόμενο ως έξοδο ενοικίου.

Η εκμισθώτρια οικοπεδούχος, εμφανίζει στον ισολογισμό της το ακίνητο στο λογαριασμό των «Κτιρίων» με το κόστος κατασκευής του όπως αυτό διαμορφώθηκε από την μισθώτρια εταιρεία με ισόποση πίστωση του λογαριασμού «Έσοδα επομένων χρήσεων». Επί του κτιρίου διενεργούνται αποσβέσεις με τους συντελεστές που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία εμφανιζόμενες στα αποτελέσματα ως έξοδο αποσβέσεων. To ποσό του λογαριασμού «Έσοδα επομένων χρήσεων» μεταφέρεται τμηματικά και ισόποσα στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της μίσθωσης και εμφανίζεται ως έσοδα από ενοίκια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ