Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1038 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι Δημόσιες μονάδες υγείας, καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Λ.Π. –Δ.Π.Χ.Α. βάσει του άρθρου 27 του Ν. 3599/2007. Εν τούτοις πολλές εκ των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ακολουθούν το λογιστικό πλαίσιο που προκύπτει από το Π.Δ. 146/2003.

Ανεξαρτήτως του θέματος που προκύπτει με την συμμόρφωση ή μη με το νόμιμο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, κατά τις χρήσεις 2010 και 2011, έλαβαν μια σειρά από επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές τους. Οι επιχορηγήσεις αυτές βάσει των αποφάσεων του ΥΚΚΑ, αφορούν τα εξής:

(1) Περίπτωση πρώτη: Βάσει σχετικής απόφασης του ΥΚΚΑ, εγκρίνεται το ποσό της επιχορήγησης από την πίστωση που αναλήφθηκε σε βάρος του Φ. 210 ΚΑΕ 2335 του Προϋπολογισμού του ΥΚΚΑ οικονομικού έτους 2011, που αφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην απόφαση, περίπου το 50% των εσόδων νοσηλειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η επιχορήγηση δίνεται για την πληρωμή δαπανών, μηνών του έτους 2011, που απορρέουν από την προμήθεια φαρμάκων, αντιδραστηρίων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού και λοιπών δαπανών. Ο λογιστικός χειρισμός που τείνει να υιοθετηθεί, από την πλειονότητα των νοσοκομείων, προβλέπει την πίστωση ενός λογαριασμού αντίθετου του λογαριασμού 30 (ήτοι 30.99) με χρέωση των λογαριασμών των ταμιακών διαθεσίμων, με το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης. Το σκεπτικό του λογιστικού χειρισμού αυτού, στηρίζεται στην άποψη ότι οι ληφθείσες επιχορηγήσεις, δίνονται έναντι των απαιτήσεων που έχουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

(2) Περίπτωση δεύτερη: όπως και στην πρώτη περίπτωση, βάσει της σχετικής απόφασης του ΥΚΚΑ, εγκρίνεται το ποσό της επιχορήγησης από την πίστωση που αναλήφθηκε σε βάρος του Φ. 210 ΚΑΕ 2335 του προϋπολογισμού του ΥΚΚΑ οικονομικού έτους 2011. Η επιχορήγηση δίνεται για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, προς προμηθευτές αυτών που αφορούν δαπάνες φαρμάκων, αντιδραστηρίων υγειονομικού υλικού και λοιπών δαπανών.

(3) Περίπτωση τρίτη: Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3867/2010, ορίσθηκε η διαδικασία εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που προέκυψαν τα έτη 2007-2009. πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: (α) οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος. (β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 1.100.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ετήσιας διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους. (γ) λοιπές οφειλές του έτους 2008 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.200.000.000 ευρώ εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους. (δ) λοιπές οφειλές του έτους 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.040.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010. Τα ανωτέρω όρια μειώνονται με τα ποσά των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών, καθώς και με τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων. Εν συνεχεία η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου αναφέρει τα εξής:
«Οι απαιτήσεις των φορέων της παραγράφου 1 έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου του Ναύτη οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι την 31.12.2009, εκχωρούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει Του άρθρου 27 του Ν. 3599/2007 οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α.. Σύμφωνα, επίσης με την απόφαση 0005/09/28-01-2010 της ΕΛΤΕ, οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που προσδιορίζονται από το π.δ.146/2003, όπως αυτό ισχύει, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην έκταση που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από φορείς του δημοσίου, με κατάλληλη αναφορά στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

Βάσει των Γενικών Αρχών των Δ.Π.Χ.Α., οι πάσης φύσεως λαμβανόμενες από τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Κράτος, αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως «Εισφορές από το Κράτος» με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη των Δημοσίων Μονάδων Υγείας και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δέσμευση επιστροφής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ