Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 877 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική ανώνυμη εταιρεία (Α) εξαγοράζει το 97% των μετοχών άλλης Ελληνικής ΑΕ (Β).

Η εσωτερική λογιστική αξία της Β την ημερομηνία εξαγοράς ήταν 420.000 ευρώ. Το ποσό που κατέβαλλε η Α για την αγορά των μετοχών ήταν 2.000.000 ευρώ. Ερωτάται αν είναι ορθός λογιστικός χειρισμός, η λογιστικοποίηση της υπεραξίας στο λογαριασμό 16.00 ποσού 1.592.600 = (2.000.000 – 97%*420.000) ευρώ, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στον ατομικό ισολογισμό της Α η συμμετοχή θα εμφανισθεί με την αξία κτήσης των 2.000.000 ευρώ και θα αποτιμάται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού βάσει της σχετικής διάταξης του Ν. 2190/1920. Η Υπεραξία, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 2190/1920, προσδιορίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ