Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 756 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία κατέχει μετοχές άλλης ανώνυμης εισηγμένες στο ΧΑΑ και με την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και η καταβολή ποσού επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους. H ανώνυμη εταιρεία που κατέχει αυτές τις μετοχές που είναι διαθέσιμες για πώληση, εφαρμόζει το Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο και ως δικαιούχος της επιστροφής αυτής, ερωτάται από λογιστικής απόψεως τι λογαριασμούς του ΕΓΛΣ θα χρεωπιστώσει για την είσπραξη κεφαλαίου και για την υποτίμηση της αξίας των μετοχών λόγω μείωσης της ονομαστικής τους αξίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρμόδια για τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2190/1920 είναι η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η γνώμη του ΣΛΟΤ, ως γνωμοδοτικό όργανο στα θέματα λογιστικής είναι ότι η επιστροφή του κεφαλαίου καταχωρείται ως έσοδο από μερίσματα και οι μετοχές αποτιμώνται βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 1 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ