Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» («ΕΛΤΕ»)

Ανακοινώνει

ότι με την υπ’αριθμ 55/9.12.2011/θέμα 2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου, διεγράφησαν από το δημόσιο μητρώο που τηρεί η ΕΛΤΕ, λόγω υπέρβασης του 70ού έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του π.δ. 226/1992, οι κάτωθι νόμιμοι ελεγκτές:

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012-06-13
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Καθηγητής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΦΕΝΕΣ