Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 908 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της αύξησης της αξίας ακινήτου ως αποτέλεσμα των νέων φύλλων υπολογισμού και της αλλαγής χρήσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η αύξηση της αξίας ενός ενσωμάτου παγίου (και συνεπώς και των ακινήτων), γίνεται είτε με την διενέργεια δαπανών (ανάλωση πόρων) που προσαυξάνουν την αξία του, είτε μέσω αναπροσαρμογών που επιβάλλονται βάσει νόμου. Αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας με άλλο τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει. Η αύξηση της αξίας ενός ακινήτου για φορολογικούς λόγους δεν επηρεάζει την λογιστική του αξία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ