Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 708 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη οικοδομική εταιρεία έχει κατασκευάσει οικοδομή για την οποία, το έτος 2009 έκανε έξοδα που αφορούσαν τους μελλοντικούς πελάτες – αγοραστές διαμερισμάτων. Τα έξοδα αυτά ήταν οι παροχές ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και τα οποία καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 30.90 (έξοδα για λογαριασμό πελατών). Για τις πωλήσεις της χρήσης 2010 η εταιρεία εξέδωσε Τ.Π.Υ. για κάθε πελάτη και μετέφερε τα αντίστοιχα ποσά από τον λογαριασμό 30.90 στα έξοδα. Για τις πωλήσεις που έγιναν στη χρήση 2011, οι παροχές αυτές δεν χρεώθηκαν στους πελάτες (αν και βάσει του συμβολαίου εμπεριέχονται στο τίμημα της πώλησης). Ερωτάται αν είναι ορθός ο λογιστικός χειρισμός της μεταφοράς από τον λογαριασμό 30.90, στον λογαριασμό 82.00.99 έξοδα προηγουμένων χρήσεων του ποσού των εξόδων που αφορά τις παροχές διαμερισμάτων που πουλήθηκαν στην χρήση 2011.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το ερώτημα προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει ακολουθήσει για το ίδιο θέμα διαφορετική λογιστική αρχή και το γεγονός αυτό, δηλαδή της μεταβολής της λογιστικής αρχής από χρήση σε χρήση, οδηγεί σε οικονομικές καταστάσεις που δεν παρέχουν ορθή πληροφόρηση. Το ορθό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα εν λόγω έξοδα να μειώσουν την αξία των πωλήσεων, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση στην οποία εφαρμόσθηκε η ενδεδειγμένη λογιστική αρχή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ