Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 329 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ GOODWILL

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα απορροφά βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 άλλη Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μετοχών της απορροφώμενης απεικονίζεται στον λογαριασμό 18.01 της απορροφώσας. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της απορροφώμενης βάσει του ισολογισμού της υπολείπεται του ποσού που υπάρχει στον ανωτέρω λογαριασμό. Η διαφορά που προκύπτει είναι ζημία. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετική διάταξη για το εν λόγω θέμα είναι η παράγραφος 4(β) του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αρμόδια για περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος είναι η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ