Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 314 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία αναδέχθηκε χρέος από άλλη εταιρεία προκειμένου αυτό να εισφερθεί στη μελλοντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατά την αναδοχή του χρέους η ανάδοχος δημιούργησε τις εξής λογιστικές εγγραφές.

Χρέωση 36 Έξοδα επομένων χρήσεων

Πίστωση 50 Προμηθευτές

Στις επόμενες χρήσεις κατά την κρίση της Διοίκησής της θα χρεώνει τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα με πίστωση του λογαριασμού 36 και στη συνέχεια θα αναμορφώνει φορολογικά τα αποτελέσματα της κάθε χρήσης έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν άναρχα και εφάπαξ τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία έγινε η αναδοχή του χρέους.

Ερωτάται αν είναι ορθός ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ανάληψη χρέους άλλης εταιρείας από την οποία δεν προσδοκάται μελλοντικό όφελος, για παράδειγμα μέσω παρασχεθείσας εγγύησης χωρίς αντάλλαγμα, αποτελεί έξοδο της χρήσης κατά την οποία προέκυψε (αναλήφθηκε το χρέος). Σε περίπτωση που η ανάληψη του χρέους θα γίνει με αντάλλαγμα μετοχές της εταιρείας που ανήκε το χρέος, το αναληφθέν χρέος εμφανίζεται ως συμμετοχή στην εταιρεία της οποίας αναλαμβάνεται το χρέος με την εύλογη αξία των μετοχών που θα ληφθούν και τυχόν διαφορά καταχωρείται ως έξοδο. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράδειγμα:

Η εταιρεία Α αναλαμβάνει να εξοφλήσει το χρέος της εταιρείας Β συνολικού ποσού 500.000 ευρώ άνευ ανταλλάγματος Η λογιστική εγγραφή θα είναι:

Έξοδα χρήσης 500.000

Υποχρέωση 500.000

Αν η εταιρεία Α θα λάβει έναντι της αναδοχής του χρέους της Β μετοχές εύλογης (τρέχουσας αξίας) 400.000 ευρώ η λογιστική εγγραφή θα είναι:

Προκαταβολή για συμμετοχή 400.000
Έξοδα χρήσης 100.000

Υποχρέωση 500.000

Με την λήψη των μετοχών από την εταιρεία Β θα πιστωθεί ο λογαριασμός της Προκαταβολής και θα χρεωθεί λογαριασμός Συμμετοχής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ