Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1371 π.ε. ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται:

(α) ο λογιστικός χειρισμός λογαριασμού όψεως που τηρείται σε ξένο νόμισμα και,

(β) σε περίπτωση που η τράπεζα δεν εκδώσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία δελτίο ισοτιμιών για το εν λόγω νόμισμα σε σχέση με το ευρώ, πως θα λογιστικοποιηθεί συναλλαγή που έγινε κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τους λογαριασμούς που τηρούνται σε ξένο νόμισμα υπάρχουν δύο τρόποι της λογιστικής τους απεικόνισης που δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ο πρώτος είναι από κάθε κίνηση να προκύπτει συναλλαγματική διαφορά, δηλαδή από το υπόλοιπο του λογαριασμού όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία κίνηση π.χ. 1.000 δολάρια με αξία 800 ευρώ, αν γίνει μια πληρωμή 100 δολαρίων με ισοτιμία 85 ευρώ θα προκύψει συναλλαγματική διαφορά 5 ευρώ (0,85-0,80)*100. Ο δεύτερος τρόπος είναι οι συναλλαγές να καταχωρούνται σε ευρώ χωρίς να προκύπτει συναλλαγματική διαφορά ανά συναλλαγή και να γίνεται αποτίμηση/τακτοποίηση του λογαριασμού στο τέλος κάθε μήνα ή όποτε συντάσσονται αναφορές, ώστε να μην παρουσιάζονται, στις καταθέσεις για παράδειγμα, αρνητικά υπόλοιπα. Στη περίπτωση αυτή η διαφορά του υπάρχοντος υπολοίπου σε σχέση με το οριστικό που προκύπτει από την αποτίμηση είναι συναλλαγματική διαφορά και καταχωρείται στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα αν δεν γίνει άλλη συναλλαγή από τον εν λόγω λογαριασμό και στο τέλος του μήνα γίνει αποτίμηση με την τρέχουσα ισοτιμία έστω 0,82, με την πρώτη μέθοδο θα προκύψει μια πρόσθετη συναλλαγματική διαφορά 18=(0,82-0,80)*900, δηλαδή συνολική συναλλαγματική διαφορά 18+5=23. Το ίδιο αποτέλεσμα θα προκύψει και με την δεύτερη μέθοδο κατά την οποία δεν έχει προκύψει συναλλαγματική διαφορά από την πρώτη συναλλαγή, προκύπτει όμως συνολικά με την αποτίμηση στο τέλος της περιόδου, δηλαδή 900*0,82=738 ευρώ, που σε σχέση με το υπόλοιπο του λογαριασμού 800- 85=715, καταλήγει σε συναλλαγματική διαφορά 23.

Το δεύτερο ερώτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ. Πάντως σε περίπτωση που δεν παρέχονται από την τράπεζα ισοτιμίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ