Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1294 π.ε. ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν. 3843/2010

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εμπορική εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο πολυώροφο κτίριο με υπόγειο, η χρήση του οποίου σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι χώρος στάθμευσης. Η διοίκηση της εταιρείας έκρινε ότι ο υπόγειος χώρος στάθμευσης δεν ήταν απαραίτητος για τη λειτουργία της, ενώ ως αποθηκευτικός χώρος θα κάλυπτε τις επαγγελματικές ανάγκες της και θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Άλλαξε τη χρήση του υπογείου χώρου στάθμευσης σε αποθηκευτικό χώρο διαμορφώνοντάς τον κατάλληλα.

Για την αλλαγή της χρήσης των υπογείων, η εταιρεία καλείται να πληρώσει το ειδικό πρόστιμο της διατήρησης των αποθηκών, σύμφωνα με το ν. 3843/2010 άρθρα 5 και 6. Ερωτάται η λογιστική αντιμετώπιση του εν λόγω ειδικού προστίμου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εάν το εν λόγω πρόστιμο προσαυξάνει την αξία του ακινήτου καταχωρείται σε αύξηση της αξίας του. Αν δεν προσαυξάνει την αξία του, καταχωρείται στο λογαριασμό 81. Σε κάθε περίπτωση η (αναγνώριση) καταχώρησή του γίνεται κατά τον χρόνο καταλογισμού του, δηλαδή κατά τον χρόνο που προέκυψε και όχι κατά τον χρόνο της καταβολής του. Η εκτίμηση για το εάν το πρόστιμο αυτό προσαυξάνει την αξία του ακινήτου, γίνεται από την διοίκηση της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν κατά περίπτωση τα Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα», Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια» και Δ.Λ.Π. 40 «Επενδυτικά ακίνητα».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ