Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 697 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α. δημοσιεύουν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες, όπως:

1. Κατάσταση αποτελεσμάτων, που παρουσιάζει τα καθαρά κέρδη (ζημίες) προ φόρων/μετά από φόρους.

2. Κατάσταση οικονομικής θέσης, όπου απεικονίζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων.

3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και

4. Κατάσταση ταμειακών ροών

Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει τα αποτελέσματα χρήσης, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς φορολογίας αφού προσαρμοσθούν (αναμορφωθούν) με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, και τα λοιπά εισοδήματα (έσοδα – έξοδα) μετά από φόρο, που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, μέσω της κατάστασης λοιπών εισοδημάτων.

Οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις προβλέπουν σε διάφορες περιπτώσεις αναστολή φορολογίας συγκεκριμένων κατηγοριών εσόδων/κερδών με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα απεικονίσει τα έσοδα/κέρδη αυτά σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού (π.χ. για κέρδη από πώληση εισηγμένων μετοχών, κέρδη από συναλλαγές σε εισηγμένα παράγωγα, έσοδα από την μεταβίβαση απαιτήσεων στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων του νόμου 3156/2003, υπεραξία μεταβίβασης στο πλαίσιο sale and lease back, υπεραξία αποτίμησης σε συγχώνευση με τον 1297/1972, ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων κλπ).

Με δεδομένο ότι τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. δεν απαιτούν καταγραφή των αποθεματικών που σχηματίζονται για φορολογικούς σκοπούς, ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των εν λόγω αποθεματικών για λόγους διαφάνειας και ευχερούς παρακολούθησης από τις επιχειρήσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, τα εν λόγω έσοδα/κέρδη μεταφέρονται με σχετική εγγραφή κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια σε ιδιαίτερους λογαριασμούς. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους βάσει των αρχών και των κανόνων των Δ.Λ.Π., τα εν λόγω αποθεματικά προκύπτουν από τον πίνακα συμφωνίας λογιστικής – φορολογικής βάσης και τον πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών και παρακολουθούνται επίσης σε ιδιαίτερους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη ή ζημίες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ