Αθήνα, 17 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 770 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε συνέχεια της απάντησης του ΣΛΟΤ προς την …………………., σχετικά με το ερώτημά της που αφορούσε την μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής αΰλου περιουσιακού στοιχείου, η ενδιαφερόμενη εταιρεία …………… επανέρχεται, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίζοντας ότι η απόφαση για την αναθεώρηση του χρόνου απόσβεσης των προγραμμάτων σε επτά από πέντε έτη, λήφθηκε την 24.11.2011, αλλά με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της αναθεώρησης, την 01.01.2011.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 δεν νοείται αναδρομική αλλαγή εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής και συνεπώς, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων οποιαδήποτε απόφαση περί αλλαγής της ωφέλιμης ζωής των αΰλων στοιχείων από πέντε σε επτά έτη αναδρομικά δεν εμπίπτει στις προβλέψεις των Δ.Π.Χ.Α. περί μεταβολής σε εκτιμήσεις (παράγραφοι 32 – 40 του Δ.Λ.Π. 8) αλλά σε αυτές των λαθών (παράγραφοι 41 – 53 του Δ.Λ.Π. 8), καθώς η εταιρεία έχει ήδη δημοσιεύσει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της χρήσεως 2011. Βάσει των ανωτέρω και εφόσον έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 41-53 του Δ.Λ.Π. 8, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011 μπορούν να συνταχθούν με βάση την επταετή ωφέλιμη ζωή των αΰλων στοιχείων, να παρασχεθούν οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις και να αναδιατυπωθούν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011, (πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο).

Η παρούσα γνώμη αναφέρεται αποκλειστικά στον λογιστικό χειρισμό του θέματος και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αιτιολογήσει εάν η μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των συνθηκών της αγοράς. Το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της εταιρείας και κρίνεται από τους ελεγκτές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ